PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ  
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI.
(Darbas bendruomeniniuose vaikų globos namuose 3 pareigybės)
   I. Reikalavimai socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas ketinančiam užimti asmeniui:                    
1. Asmuo, pretenduojantis eiti socialinio darbuotojo padėjėjo (darbui bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose) pareigas (toliau socialinio darbuotojo padėjėjas), turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1.1. turėti vidurinį išsilavinimą;
    1.2. turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
    1.3. būti išklausius įvadinius socialinių darbuotojų mokymus (40 val.) (privalumas); 
  1.4. būti išklausius privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą (privalumas);
    1.5.  būti išklausius privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą (privalumas);
    1.6. darbo, su tėvų globos netekusiais vaikais, patirtis (privalumas);
  1.7.žinoti:
         1.7.1. vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, asmenybės raidos ypatumus bei asmenybės
 pažinimo būdus;
         1.7.2. socialinių paslaugų, įvairios socialinės pagalbos teikimo vaikui sistemą;
         1.7.3. vaikų su specialiaisiais poreikiais ir negalėmis ypatumus;
         1.7.4. pozityvaus vaiko elgesio formavimo metodus;
         1.7.5. vaiko teisių apsaugos socialinius, teisinius ir organizacinius pagrindus;
         1.7.6. mitybos ir higienos įgūdžių formavimo ypatumus;
         1.7.7. socialinio darbuotojo padėjėjo veiklos ypatumus, reikalavimus jo  profesiniam tobulėjimui;        
         1.7.8. higienos taisykles;
  1.8.gebėti:
        1.8.1. įvertinti vaiko poreikius bei socialines problemas ir padėti socialiniam darbuotojui jas 
spręsti, o nesant socialinio darbuotojo gebėti spręsti pačiam;
       1.8.2. bendrauti  ir  bendradarbiauti  su vaiku, darbuotojų komandos nariais, įstaigos 
darbuotojais;
  1.9.mokėti:       
        1.9.1. savarankiškai  planuoti  ir organizuoti savo veiklą,  spręsti   iškilusias problemas;
        1.9.2. gaminti maistą ir mokyti maisto gamybos vaikus;
       1.9.3. tvarkyti, valyti, prižiūrėti bendruomeninių vaikų globos namų patalpas ir teritoriją 
ir to mokyti vaikus;
        1.9.4. skalbti, lyginti, tvarkyti vaikų rūbus, asmeninius daiktus, padėti mažiems, negebantiems 
vaikams laikytis asmens higienos ir to mokyti vaikus;
  1.10. turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, vykti su vaikais į parduotuves, 
mokymo įstaigas, išvykas ir kt.

                          II.Trumpas pareigybės aprašymas.
2. Socialinio darbuotojo padėjėjas yra Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro  Socialinės 
veiklos padalinio darbuotojas,  priskiriamas  kvalifikuotų darbininkų grupei.
3. Pareigybės lygis - C.
4. Pareigybės paskirtis - padėti  ugdytiniams  gyvenantiems Jiezno paramos šeimai centro 
bendruomeniniuose vaikų globos namuose atlikti savitvarkos, patalpų, teritorijos tvarkymo, maisto 
gamybos ir kitus darbus, mokyti to vaikus. Dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją - teikti 
socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams.

                  III. Darbuotojų atrankos vykdymas ir pateikiami dokumentai.
5. Darbuotojų atrankai pateikiami dokumentai:       
  5.1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodo vardą, pavardę, 
telefoną ir elektroninio pašto adresą;
  5.2. gyvenimo aprašymą (CV);
   5.3. išsilavinimą patvirtinančias dokumentų kopijas;
   5.4. kitus  dokumentus,  būtinus   patvirtinti   pretendento   atitiktį   pareigybės aprašyme 
nustatytiems  reikalavimams ( pažymėjimų kopijas ar įsipareigojimą išklausyti mokymus);
   5.5. jei  pretendentas dirba kitoje darbovietėje, pažymą apie darbo laiką (grafiką) toje 
darbovietėje; 
  5.6. laisvos formos sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais.
6. Dokumentai pateikiami iki 2019 m. rugpjūčio 8  d. 15.00 val.
7. Dokumentus galima pristatyti  adresu: Sodo g. 13, Jieznas,  Prienų r. sav. 
 arba pateikti el. paštu: jieznovgn@gmail.com nurodant: Darbuotojų atrankos konkursui.

                             IV. Kita informacija.
8. Į socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas planuojama priimti 3 darbuotojus (po 1 et.). Šiai 
pareigybei taikoma suminė darbo laiko apskaita, dalis darbo laiko dirbama naktį. Planuojama 
sudaryti terminuotą darbo sutartį (3 mėn. bandomajam laikotarpiui) darbui Prienų rajono Jiezno 
paramos šeimai centro Pakuonio bendruomeniniuose vaikų globos namuose;
9.Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, kitus dokumentus, Jūs pateikiate Prienų 
rajono Jiezno paramos šeimai centrui savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų 
gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys, bei kituose Jūsų 
pateiktuose dokumentuose esantys duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais. 
Taip pat, informuojame, kad Jūs galite kreiptis el.p. jieznovgn@gmail.com su prašymu šią informaciją
ištaisyti ar ištrinti.