Istorija

          Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras įsteigtas 1992 m.gegužės 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu Nr. 520, reorganizuojant Jiezno mokyklą internatą, įsteigtą 1960 m. kovo 8d. (Lietuvos TSR švietimo ministro įsakymu Nr. 199). Nuo 1997 spalio 1 d. Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras perduotas Kauno apskrities administracijai (švietimo ir mokslo ministro įsakymas 1997 09 23 Nr. 1196), o nuo 2010 m. liepos 1 d. – Prienų raj. savivaldybei (Kauno apskrities viršininko 2010 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-258).

          Šiuo metu Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre vaikai gyvena 7 šeimynose (po 8-12 vaikų kiekvienoje šeimynoje), kurios formuojamos atsižvelgiant į giminystės ryšį. Vaikams teikiamos šios paslaugos: apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, maitinimo, sveikatos priežiūros, asmeninės higienos  ir  laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos paslaugos

Steigėjai

          Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro savininkas – Prienų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589; Žin., 2010, Nr. 53-2598) ir Kauno apskrities viršininko 2010 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-258 „Dėl biudžetinių įstaigų perdavimo savivaldybėms“.

Misija

          Vykdyti našlaičių, vaikų, turinčių socialinių problemų, globą ir ugdymą, sudarant sąlygas ugdytiniams vystyti ir tobulinti kūrybinius gebėjimus, ruošiant juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro veiklos tikslas

         Užtikrinti globojamam ar laikinai Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), socialines, ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Pages: 1 2