Globos namų veiklos rūšys

          Pagrindinė Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro veikla – kita stacionarinė globos veikla (87.90)

Kita globos namų veikla:

     1. Kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

     2. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

     3. Automobilių ir lengvųjų variklių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11);

     4. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

     5. Kultūrinis švietimas (85.52);

     6. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

     7. Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

     8. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi  su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

     9. Bibliotekų ir archyvų veikla (91.01).

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro pagrindinės funkcijos

     1. Priimti nuolat ar laikinai gyventi be tėvų globos likusius vaikus, vadovaujantis vaikų priėmimą į socialinės globos įstaigas reglamentuojančiais teisės aktais, globos namų nuostatais, bei sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

     2. Teikti Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro gyventojams nustatytas teisės aktuose kokybiškas globos (rūpybos), ugdymo ir kt. socialines paslaugas;

     3. Atstovauti Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro gyventojų interesams valstybinėse ir kt. institucijose, įvairiose organizacijose ir užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

     4. Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;

     5. Atlikus individualių vaiko poreikių analizę, įgyvendinti individualų socialinės globos planą (ISGP);

     6. Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę: atsižvelgiant į vaiko individualumą plėtoti gebėjimus, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias veiklas ir ugdymo įstaigas;

     7. Pagal nustatytas normas organizuoti tinkamą mitybą, atsižvelgiant į vaikų amžių, sveikatos būklę, medikų rekomendacijas;

     8. Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, aprūpinti medikamentais pagal nustatytus finansinius normatyvus;

     9. Bendradarbiauti su:

         9.1. vaiko tėvais, kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į biologinę šeimą;

         9.2. valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;

         9.3. įvairiais Lietuvos  bei užsienio šalių juridiniais  ir fiziniais asmenimis, turinčiais teigiamos įtakos globos namuose teikiamų paslaugų kokybei, ugdytinių poreikių tenkinimui, personalo kvalifikacijai, įstaigos vystymui;

     10.  Nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą;

     11. Sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją socialiniams darbuotojams, jų  padėjėjams, socialiniams pedagogams ir kt. darbuotojams.

Pages: 1 2