Veiklos įvertinimas/įsivertinimas

Atitikties socialinės globos normoms vertinimas 2021m.
Trūkumų šalinimo planas 2021m.